Abdusamet Yigit: Berxwedana Dîrokî ya Efrînê

Di pêvajoyên hêrîşên artişa tirk û komên bi navê ´artişa azad a sûrî li afrînê wê di serî de wê, armanca wan wê giştîya rojava bê. Ji vê aliyê ve jî em hinekî li vir wê li ser wê bisekin in. Herêma afrînê wê weke ku me hinekî li ser navên wê yên kevn re bi herêmî û ardnîgarî ku me hanî li ser ziman wê bi wê re wê were dîtin ku wê, herêmeka kurdistanê a ku wê ji aliyekê ve wê li bahse sipî wê vebê. Ji aliyekê din ve jî wê, herêmeka ku wê, li anatolîa wê vebê û ji aliyekê din ve jî wê weke herêmeka ku wê li helebê wê vebê û ji aliyekê din ve jî wê weke herêmeka ku wê li herêmên din ên rojava wê vebê bê. Bi wê re wê ji aliyekê ve jî wê sînorê herêmên araban jî bê. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Ji aliyê ardnîgarî ve wê bi vê rengê bê. Ji aliyê herêmê û derfetên jîyanê ên li wê jî wê, weke herêmeka cihanê a herî kevn bê. Di destpêka serdemên peleolîtîkê de wê, ev herêm wê weke herêma herî zû ku wê ji jîyane re wê vebê bê. Li vê herêmê wê jîyane neandertal û ya homî-sapîens jî wê nîşanakên wê werina dîtin. Di vê çerçoveyê de wê, weke herêmeka giring bê. Piştî wê jî wê zûtirîn wê li wê herêmê wê, jîyane neolîtîkî wê, di dema nava peleolîtîkê û neolîtîkê a mezolîtîkê de wê destpê bikê. Heta ku wê, ji wê zûtir jî wê destpê bikê bê. Di vê rengê û awayê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Wê, ji wan deman û piştre wê heta roja me wê, li berçemê firatê û şatên wê yên piçûk û mazin ku ew di herêmê re derbas dibin de wê, jîyane şariştanî wê hin bi hin wê temenê wê were pêşxistin û wê pêvajoyên wê bên jîyankirin. Wê di vê çerçoveyê de wê, weke herêmeka giring bê. Herêm wê hem bi rewşên xwe yên şerardî ên weke bi çandiniyê û hwd re wê, weke herêmeka pirr zêde dewlemend bê. Ji aliyê dewlemendiyên binardî ve jî wê, bi heman rengê wê dewlemend bê. Di aslê xwe de wê, hinekî wê sedema hêrîşên li wê mirov dikarê di çerçoveya bi armanca bi dest xistina wan dewlemendiyên wê yên binardî de wê hilde li dest û wê werênê li ser ziman. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de wê, ev wê, were dîtin. Li herêmê pêvajoyên hêrîşên ku ew dibin wê, di vê çerçoveyê de wê, werina li ser ziman. Li herêmê pêvajoyên jîyane civakî wê, bi wê re wê, çandaka giştî wê bi hevdû re wê temenê wê pêşbixê. Di demên wê yên berê de wê, her demê wê hûrîyî û piştr mîtannîyî wê li wê serdest bin. Hîttîtî jî wê bixwezin ku ew hertimî ew xwe bigihênina li herêmê. Heta ku wê, hema bêja di dema hemû keyên hîttîtî de wê, pêvajoyna hêrîşê ên li wê herêmê wê bibin. Wê keyanîyên hûrî û mîtannîyî ên ku ew bi wan li herêmên anatolîa jî serdest û serwer in wê, keyanîyên bi navê Arzawa, Kizzuvatna û Ahhiyava bin. Ev Ev keyanîyên hûrîyî wê, heta dawîya dema mîtannîyan wê, li herêmê wê serdest û xort bin. Wê, herêmên wan wê hîttîtî wê gelek caran wê hêrîşî wan bikin. Arzawa wê, ne bi tememî li herêmên anatolîa bê. Wê li herêmên li dora meletî, elezîzê û semsûrê wê li wan wê serdest bê. Di vê çerçoveyê de wê, ev keyanîyeka kurd a pirranîya wê ku wê li van herêmên kurdistanê ên li sînorê anatolîa ku wê serdest bê wê bi wê re wê, li herêmên ji wê wirde ên anatolîa jî wê bandûr û serdestîya wê dem bi dem wê bibê. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman ku wê ev keyanîya kurdistanî wê, heta dawîya mîtannî jî wê, bijî. Di dema ku wê levcivîna ku wê temenê avakirina desthilatdarîya medîya wê biavêjê û biafirênê ku wê were li darxistin de jî wê, ji wê keyanîya kurd wê, kes û serokên herêmê ên pêşeng wê tevlî wê bibin. Ji wê mirov fahmdikê ku wê heta wê demê jî wê, hebûna xwe bi zortayî wê bide domandin. Li herêmê wê di navberê de wê dema ku wê mîtannî zayifkevin wê bi wê re wê li herêmê wê desthilatarîuya urartûyan wê pêşkeve. Wê, piştgirîya wê keyanîyê jî wê ji wê re wê xort wê hebê. Di vê rengê û awayê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.3

Di aslê xwe de wê, di wê demê de jî wê afrîn wê hertimî wê jîyane xwe ya kurdistanî a civaknasîya wê xort re wê ji xwe di nava civakê de wê bide bahskirin. Bi teybetî wê, dû herêmên kurdistanê wê bi wê rengê wê bi civaknasîya wan ya civakî a xort re wê ji wan wê were bahskirin. Wê yek ji wê ji cizira bota û heta nisêbînê ew xate herêma botanê bê. Herêma din jî wê ji afrînê û heta qamişlo bê. Ev herdû xatên kurdistanî ên ku wê weke xatên herêmên botan ên k uew digihijina li hevdû jî wê, ji aliyê çandî, rewşenbîrî, jîyane civakî û hişmendîya wê û hwd ve jî wê, li herêmê wê li pêş bin. Di vê rengê û awayê de wê, di serî de mirov dikarê wê werênê li ser ziman ku wê ev herêm wê weke herêmna ku mirov dikarê wê giringîya wan a çandî û civakî bi jîyane civakî a kurdistanî re wê bi dîrokek dirêj re wê, hûrûkûr wê werênê li ser ziman. Di vê rengê û awayê de wê, weke aliyekê giring ê jîyane herêmê bê. Di vê çerçoveyê de em wê dibînin ku wê di dema hûrî û mîtannîyan de jî wê, ev herêm wê weke keyanîyeka kurdistanî a bi serê xwe bê. Piştre wê, di dawîya mîtannîyan û dema desthilatdarîya medîya de wê, dîsa wê ew giringîya wê were dîtin. Wê keyên medî wê, hertimî wê bo ku ew xweş û xweşik bijîn wê, werina wê herêmê. Di vê çerçoveyê de wê, ne tenê ew wê, keyên asûrî jî wê, di dawîya jîyane xwe de wê, werina li wir û demeka xwe ya jîyanê a dirêj wê derbas bikin.

Bi wê re mirov dikarê wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê ev rewşa herêmê wê bidemê re wê derkeve li pêş. Wê jîyane wê herêmê û hertimî xweşbûna wê li pêş bê. Ev herêm ji bilî wê, wê weke herêmeka kurdistanî a ne tenê xweş a pîroz jî wê, werê dîtin. Wê navê afrîn wê di mîtolojiya kurdan de wê, navê yazdanekê xort a serdest bê. Wê, di vê çerçoveyê de wê ew bandûra wê yazdanê wê zêdetirî wê, mirovan wê bikişênê li xwe. Hîttîtîyên ku ew ji aliyekê ve wê, bawerîya xwe bi nirxên pîroz ên hûrî û mîtannîyan wê werin û wê wersîyoneka bawerîyê ji wan wê ji xwe re wê biafirênin wê, ew jî wê li ser wê re wê bixwezin ku ew xwe bigihênina wê herêmê. Keyên hîttîtî wê, di wê çerçoveyê de wê, bi seferî wê werina wê herêmê. Lê dîrokê şanî me daya û bi wê re wê weke ku wê bi vegotinî û hwd wê di nava gel de wê were li ser ziman w ti carî wê, nikaribin li herêmê xwe bigirin. Wê, hertimî wê di bin bandûra çanda hûrî û mîtannîyan a civakî û bawerîyî de bijîn.

Minaq wê, çanda kîbele a anatolîa wê ya yazdanaka bereketê a weke ya hebedê û hinek jî dibêjin wê ji ya îştar jî bê. Di vê rengê û awayê de wê ew wê hebê. Di dewama wê de wê bandûra herêmê wê zêdetirî wê li wê herêma anatolîa wê hebê. Herêma afrînê wê di kevîya wê bandûrê de wê weke herêma herî zêde bi bandûr xwe dide nîşandin bê. Di vê çerçoveyê de wê, ber wê yekê wê hertimî wê herkesek wê qastî wê bikê.

Ji aliyekê din ve jî mirov dikarê wê, werênê li ser ziman ku wê rewşa afrînê wê, di vê çerçoveyê de wê, di demên berê de jî û yên piştre jî wê li pêş bê. Di demên piştî zayinê de jî wê, hertimî wê weke xatekê di nava nisêbîn û afrînê de wê, bahse wê were kirin. Di sêkika afrîn, nisêbîn û qamişlo de wê, bahse rewşeka jîyanê a kurdistanî ku wê hertimî wê bal û heya mirov wê bikişênê li ser xwe. Wê dema ku wê bahse nisêbînê wê werê kirin wê weke „gûleka bi reng“ wê Ii wê were bahs kirin. Wê bi rengînîyekê wê ji wê were bahskirin. Wê bi heman rengê wê ji afrînê jî wê bahs wê were kirin. Di vê rengê û awayê de wê, mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Di vê rengê û awayê de wê jî mirov dikarê wê, werênê li ser ziman ku wê rewşa afrînê wê, bi rengînîya wê ya çandî û hişmendîya li wê re wê were li ser ziman. Di serdemên kevnera de wê li herêmê wê gelek deverên weke cihên tîyatroyên antîkk, bawergehên mazin ên bi bandûr û hwd wê li wê hebin. Bawergeha endarê wê tenê wê ji yek ji wan bê. Di vê çerçoveyê de wê mirov dikarê wê, werênê li ser ziman ku wê, bawergeh wê li dora xwe wê, bi şêwayekê wê rengekê jîyane civakî wê hin bi hin wê bide pêşxistin. Di dewama wê de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman ku wê li dora afrînê û li navende wê bi zêdeyî ku wê ev hebin wê êdî wê bi wê re wê, çanaka civakî a xort û pêşketî wê li herêmê wê xwe bi wê re wê bide dîyarkirin. Bi teybetî wê, dema ku em demên berê zayina îsa dinerin wê di dema hûrîyan de wê li herêma rojava giştî ku ew li wê serdest û serwer in wê, li wê tîyatro, bawergeh û hwd wê bi gelek reng û awayên wê pêşbixin. Wê kûleyên bilind dibin bi ber azmana ve wê çêbikin. Di vê rengê û awayê de wê, gelek reng û rewşên bi wê rengê ên bi awadanî wê li herêmê wê bermehiyên wan wê heta roja me jî wê xwe bidina domandin.
Ev rewşa herêma rojava û bi wê re ya dora wê, piştre jî wê, weke rewşeka navendî di rewşa pêşketina herêmê de wê xwe bide dîyarkirin. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê, rewşa herêmê wê, bi teybetî ku em ji dema hûrîyan ve di hildina li dest li herêmê wê, di şêwayekê hemdemîya wê de wê, xwe bide dîyarkirin. Di vê rengê û awayê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.

Ji aliyekê din ve jî mirov dikarê wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê, bi dîrokê re wê li dûv hevdû wê pêşî gûtî-qasîtî wê li herêmê serdest bin. Piştre wê di dewama wan de wê, hûrî mîtannîyî wê werina û serdest bin. Piştre wê, medîya wê werin. Dem bi dem wê, asûrî, babilî û hwd jî wê werina li herêmê. Lê desthilatdarîya hûrîyan jî û ya mîtannîyan jî wê ji ber çemê firatê ji giştîya rojava wê heta ber çemê xabûrê wê bi xortayî wê hebê û wê bijî. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê, di vê rengê û awayê de wê ew wê, xwe bide dîyarkirin. Di rewşa rojava de wê, dema ku em bahse wê dikin î ro, em dibêjin ku wê, li wê hûrî mîtannî wê di demên wê yên kevn de wê serdest bin û hebin. Lê em ê divê ku wê bêjin ku em rewşa rojavayê kurdistanê wê,weke rewşeka ku wê girêdayî bakûrê kurdistanê bê. Di vê çerçoveyê de wê, ev herêm wê tenê herêmek ji wan herêmên hûrî û mîtannîyan ku wê li wê serdest bin.Di dewama wê de divê ku mirov wê, werênê li ser ziman ku wê, herêmên ber sînor ên wê bin. Di dewama wê de wê, herêmên weke îrtah, îrrîta, amîka, hattî, weşokanî û hwd wê çend ji wan herêmên ku wê, bi van herêmên ku em dikina mijare gotinê ve girêdayî bin. Wê di di aslê xwe de wê herêmên wê bin. Yanî wê, di roja me de wê, rewşa herêmê wê, weke rewşeka qatkirî wê were dîtin. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Herêmên afrînê ku em wê werênina li ser ziman wê weke ku me hinekî li jor hanî li ser ziman wê, herêmên li dora entebê û navenda wê jî di nav de wê, bi wê ve girêdayî weke qata wê bin. Di vê çerçoveyê de wê herêmên îrtah, îrrîta, amîka û hwd jî wê, bi wê ve wê girêdayî bin. Wê herêma ´îskenderûna roja me wê bi navê ´qadû´ wê girêdayî wê bê. Wê herêma qadû wê weke herêmeka dikevê ber avê de. Di zimanê hûrî de wê, weke ku em bi wateya kurdîya roja me jî wê werênina li ser ziman wê, were wateya ´cihê avî´ û ankû ´qada avî.´ Wê di wê demê de wê, herêm bi herêm wê ji aliyê hûrîyan û mîtannîyan ve wê werê bi navkirin. Wê minaq wê çendî wê navê îrtah wê ji reyhanîya roja me re wê were bikarhanîn. Mîtannîyan navê „kurûloû“ jî li wê navenda wê kirina.

Ev herêm wê piştî zayina îsa wê heta dema desthilatdarîya kurdistanî a eyûbûyan jî wê, di nava xalkê de wê navê wan yê dîrokî ê ku ew ji berê ve hena wê bi wan ew werina bi navkirin û wê werina li ser ziman. Di vê rengê û awayê de wê, ew wê, were dîtin. Eyûbî wê, di dewama merwanîyan de wê, li herêmê wê bigihijina li serdestî û desthilatdarîyeka kurdistanî. Wê salahadînê eyûbî ku wê weke kurdekê ji malbata merwanîyan û şadadîyan bê wê, ji herêmên başûr û bakûr ên kurdistanê wê bi herikina li wir û wê li wir wê bicih bibin. Sedema wê jî wê ew bê ku ew dema ku wê li herêmê wê bo parastina herêmê ji seferên xaçîyan wê artişê wê ji xalkên herêmê wê avabikê wê, ji rojava û heta digihijê li şamê wê ji xwe re wê bikê navend. Di vê çerçoveyê de wê, evder wê ber vê yekê wê, di dema eyûbîyan de jî wê bê navend. Lê eyûbî wê di salên xwe yên piştre de wê, hin bi hin wê, bakûrê kurdistanê wê bi tememî wê xwe li wê serdest bikin. Wê li herêma heskîfe roja me wê bikina navendeka bazirganiyê.

Eyûbîyan rewşa pêşketî a herêma rojava wan dizanî ew li wê serwaxt bûn. Wê di vê çerçoveyê de wê, ev herêm wê xwe li wê bicih bikin û wê ji wi wê hewirdora xwe wê bi rêve bibin. Wê wê herêmê wê, bikê navendeka olî jî. Ji xwe wê, herêmên weke yên helebê wê bi li wan derketina pêxemberên weke ´mesîyas´ û hwd wê, weke navend bin. Wekî din wê reha wê weke cihê ku wê li wê birehim xalîl derketibê. Wê di vê çerçoveyê de wê, ev herêm wê bi wê rengê wê, di wê de wê, gelek rengên bawerîyî wê hin bi hin wê cih bibin.

Li herêmê wê, dema ku mirov li dîroka wê dinerê wê, hertimî wê hêrîş li wê bibin. Lê wê dîsa wê karibê rabê serpîyan. Ew xosleta herêmê wê ji rastîya wê ya karîna xwe afirandina wê werê. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê herêma rojava wê, weke herêmeka ku wê hertimî wê bale mirov wê bikişênin bin.
Ez li vir wê werênima li ser ziman ku wê, rewşa vê herêma kurdistanê wê dema ku mirov ji aliyê, çandî û zimanî û hwd ve wê dihilde li dest wê, rewşa wê bi mejûya wê re mirov wê bihesanî wê kifş dikê. Herêmên weke azaz, cerablûs, marê û hwd wê, weke herêmna ku wê li wan hin navedên pîroz wê li wan hebin di demên berê de. Wê ev herêm wê weke herêmna ku wê ji aliyê çandî ve jî wê, li pêş bin. Di lêkolînên erkolojikî ên li marê de wê, bineterên nivîskî ên weke ´nivîsên bizmarî´ wê di derbarê rewşa jîyane demên berê ên herêmê û hwd de wê karibin gelek tiştan bi me bidina ravakirin û fahmkirin.

Çerçoveya navenda afrînê û bi ber hewirdora wê ve wê, dema ku mirov wê lê dinerê wê, ew rewşa wê bi başî wê were fahmkirin. Wê dema ku mirov wê herêmên li dora wê ên weke marê lê dikolê wê mirov dixwezê wê fahmbikê. Wê li vir wê, di rewşa rengê jîyane herêmê de wê, rastîya pêşketina wê baştir wê were dîtin.

Rastîya rengê jîyane herêmê a demên bûhûrî wê, bi tememî wê ve wê ji gelek aliyan ve wê, heta roja me wê bi tememî ne hatibê fahmkirin. Her wusa wê, gelek şîroveyên erkolojikî û hwd ku wê li ser herêmê wê werina kirin û wê, ji fahmkirina rastiya herêmê wê dûr bin. Wê, di vê çerçoveyê de wê, rastîya zimanê wê, bi heman rengê wê, dema ku wê, bineterên nivîskî weke nivîsên bizmarî wê, ji rastîya navê wê dûr wê werina pênasekirin û ser ziman. Di vê çerçoveyê de wê, ev jî wê, weke rewşeka pêşîya rast fahmkirina wê girtinê bê.

Ez li vir wê jî dikarim wê werênima li ser ziman ku wê rewşa herêmê wê, di vê rengê û awayê de wê, bi zêdeyî wê, derkeve li pêş. Di vê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, di roja me de ku wê rojava wê weke modeleka jîyane xalkan a bi hevdû re ku wê were dîtin û li ser ziman û wê bi vê rengê wê hewl bê dayîn pêşxistina wê, di aslê xwe de wê hinekî jî wê, temenê wê li ser wê rengê pêşketina mejûya wê bê. Di vê çerçoveyê de wê mejûya wê divê ku mirov wê, di serî de wê bi tememî û baş wê fahmbikê û wê werênê li ser ziman. Di vê rengê û awayê de wê, mirov dikar wê werênê li ser ziman ku wê rewşa jîyane herêmê wê, ji du aliyan ve wê pirr dîmenî bê. Aliyek wê bi dîrejehîya wê bi dîroka wê re bê. Aliyê din jî wê bi berfirehîya wê ya demkî re bê. Di vê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, aliyê wê yê bi dirêjehîya wê ya bi dîrokê re wê weke aliyekê ku mirov wê dilper bikê ku mirov wê lêdikolê û wê dikê ku wê fahmbikê. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Rastîya jîyane herêmê wê, dema ku mirov wê li wê dihizirê wê, ji van aliyan ve wê gelek wê têgîneka xort wê bide me. Lê ez wê jî wê werênima li ser ziman ku mirovekê di mejiyê xwe de bêî zanîn û têgihiştina jîyane civake herêma bakûrê kurdistanê û rastîya wê bê wê, di fahmkirina rastîya dîrok û civaketîya rojava de jî wê bikeve zorê de. Di vê çerçoveyê de wê, têkiliyê û giringîya wê binxat bikin û wê werênima li ser ziman. Ber ku wê rastîya rojava wê, bi bakûrê kurdistanê re wê hebê. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de wê, mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Ji herêma botanê a cizira bota-nisêbînê û heta afrînê-qamişlo û hwd divê ku mirov wê di xatekê û çerçoveyekê de wê hilde li dest û wê werênê li ser ziman. Wê hingî wê ew rastîya wê, baştirin wê were fahmkirin. Piştî pêşketina rojava wê ´hêtê şermê´ ku wê rejima tirk wê di nava rojava û bakûrê kurdistanê de wê lêbikê wê armancaka wê jî wê ew bê ku ew têkiliya civakî, dîrokî, çandî û felsefîkî û hwd bi hevdû re ew, newê danîn bê. Wê bi wê mantiqê wê ew hêt wê were lêkirin.

Ber vê yekê, di serî de divê ku mirov bi fahmkirin û mejiyê xwe re derkeve dervî wî hêtî. Divê ku mirov wê, weke astengîyeka ji fahmkirina xwe re bibînê, wê şermazar bikê û ji holê rabikê. Ew hêt wê, çawa wê pêşîya rast fahmkirina rastîya jîyanê wê bigirê wê xwediyê wateyeka bi wê rengê bê. Ji hêtekê zêdetirî wê di vê çerçoveyê de wê, wateya wê hebê.

Dema ku wê dest bi lêkirina wî hêtî wê were kirin wê kurd û kurdistanî wê wateya wê pirr zêde wê baş zanibin. Ber vê yekê wê xwepêşandinên civakî ên şermazarkirinê wê bi xortî wê li dijî wê li dar bixin. Di vê rengê û awayê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Di mejiyê her kurdî de wê têkiliya nisêbînê û afrînê û ankû ya entebê û afrînê û herêmên din ên rojava û yên bakûrê kurdistanê wê bi civakî û ardnîgarî û dîrokî wê kurd wê pirr zêde wê di xwe de wê hîs bikin. Wê dema ku wê, ew hêtê şermê wê were lêkirin wê kurd wê weke ´zilemekê´ û ankû dagera (sembola) wê zilmê wê ew wê hêtê şermê wê binav bikin. Wê bi wê rengê wê êdî wê werênina li ser ziman.

Di vê çerçoveyê de wê, weke aliyekê giring wê, ev hêtê şerme wê çawa wê têkiliya civaknasîya van herêman a raast ya civakî wê ji hevdû qûtbikê wê bi wê armancê bê. Di serî de wê, divê ku mirov wê kifşbikê û wê werênê li ser ziman.

Di aslê xwe de wê, kurd wê dema ku wê ew wê hêtê şermê ku rejima tirk wê lêkirîya wê şermazar bikin wê, şîrove bikin wê weke hêrîşeka li hebûna civakê, çanda wê, dîrok û rastîya wê ya dîrokî wê bîbnin. Di rastiyê de jî wê, rastî wê ev bê. Wê rastî wê bi vê rengê bê. Di serî de wê mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.

Di destpêka pêşketina rojava de wê, hêtê şerme wê were lêkirin. Di destpêkê de wê, rayadarên tirk wê hêvîya bi hêrîşên DAÎŞê ve wê girêbidin. Wê heta ku wê DAÎŞê wê hebê û hêrîş bikê wê ew hêt wê newê li rojevê û lêkirin. Lê piştî ku ew têkçû li kobanê û deverên din ên rojava, şengalê û deverên din ên başûr û hwd wê, êdî wê, rayadarên tirk jî wê bidest kişandina li sînoran têl û piştre hêt. Di vê çerçoveyê de wê, ev hêt wê were lêkirin. Armanca wê hêtê ku kurd wê weke ´hêtê şermê´ bi navdikin wê, ew bê ku wê çawa wê têkiliya kurdên rojava û yên bakûrê kurdistanê wê ji hevdû wê bibirrê. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de wê, ew hêt wê bi armancakê wê were lêkirin. Di vê lêkirina hêt de wê, armanca sereka wê ev bê, ku wê ew bi wê were lêkirin.

Berî lêkirina wê hêtê şermê wê, sînor bi têl û kûleyên ewlehiyê wê were parastin. Wê gelek caran wê, kurd wê, bi ´qaçaxî´ wê li sînoran bixin û wê mirina xwe wê bidina berçavê xwe ku ew herina aliyê din ê sînor û ku ew xizmên xwe yên li wir bibînin. Di vê çerçoveyê de ku wê bê mijare filman jî wê, di dema sînor derbaskirinê de wê bi dehan û sadan kurd û kurdistanî wê, yan pêl mayînan bikin û wê dawî li jîyane wan wê were û yan jî wê dema ku ew sînor derbas dikirin wê rastî gûlabarana leşkerên tirk wê werin û wê werina qatilkirin.

Ev mijare sînorê di nava rojava û bakûrê kurdistanê wê bi gotina ´serxat´ û ´binxatê´ wê ji destpêka avakirina komare tirk ve wê di rojevê de. Ber ku wê hertimî wê bê sedema mirina kurdan. Ew sînor di nava malbatên kurdan de hatibû xêzkirin û wê ew malbat hatibûbûna qatkirin. Wê, her rojevên cejnan de wê, li herêmên reha, nisêbîn û deverên din ên sînor wê, ib hezaran wê kurdistanî wê hem li wî aliyê sînor wê rêx bibin û hem jî wê li vê aliyê sînor wê li ber têlan wê rêz bigirin û wê weme ku ew di zindanê de na wê hevdîtinan wê li wir wê bikin.

Di vê çerçoveyê de wê, ev dîmen wê her sal wê di rojên cejnan û rojên giring ên civakî de wê were dûbarekirin. Bi demê re jî wê rayadarên tirk wê hertimî wê çawa wê, pêşîya hevdîtina kurdan wê bigirin wê serî li rê û rêbazên cûr bi cûr wê bixin. Her wusa di vê çerçoveyê de wê, mirov dikarê wê werênê li ser ziman ku wê piştî ku wê li rojava wê rojava wê pêşkeve û pê de wê, ew hevdîtina li ber sînoran jî wê, newê hiştin ku ew were kirin.

Di vê çerçoveyê de wê, gotina ´binxat´ û ´serxatê´ wê, weke gotineka ku wê, wê rewşa sînor ê di nava wan malbatan de hatî kişandin ku ew dihênê li ser ziman bê. Wê kurd wê di mejiyê xwe de wê ew wê bi wê rengê û awayê wê bikarbênin. Di dewama wê de divê ku mirov wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê, rewşa sînor wê, di vê çerçoveyê de wê piştî pêşketina rojava wê reng û awayê din wê bistênê. Wê piştî ku wê rojava wê pêşkevê. Wê ji aliyê hemû aliyên sînor ve wê, kesên ku ew ji wê vê aliyê sînor ve nêzî sînor dibin wê werina qatilkirin û yên ku wê ji wê aliyê sînor ve jî wê nêzî sînor bibin wê werina qatilkirin. Di vê çerçoveyê de wê, hema bêja wê her roj wê nûçeyên kuştina kurdên ku ew li bersînor ji aliyê leşkerên tirk ve hatina qatilkirin wê bikeve rûpel û malperên nûçeyan ên înternettê de.

Di vê rengê û awayê de wê, rewşek pirr trejîkî wê xwe bide dîyarkirin. Ji vê demê û pê de wê, mirovek ku ew nêzî sînor bû, bo ku ew were qatilkirin tenê kurd de wê têra qatilkirina wî bikê. Ku kurd bê wê di cih de wê ji aliyê hêzên sînor ên artişa tirk ve wê werina qatilkiirn.

Kurdên ku wê, heta wê demê jî wê, hertimî wê herina aliyê din ên sînor ku ew malbat û xizmên xwe bibînin wê nikaribin ew cihê xwe de bisekin in. Tabata wan nayê ku ew xizmên xwe yên li aliyê din ê sînor nebînin. Wê di vê çerçoveyê de wê, rewşeka cûda wê li wir wê hebê.

Di rewşa sînor de mirov dikarê wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê sînorên ku wê di nava kurdan de wê, bi îranê tirkiya, îranê û îraqê, tirkiya sûrî, sûrî û îraqê û hwd wê, ji hemû aliyan ve wê ev sînor wê hertimî wê bina sedema mirina kurdan. Wê di van sînoran de wê, ji destpêka şerê cihanê ê yekem û heta roja me ve wê her roj wê kurd wê dema ku ew derbas dibin wê werina qatil kirin. Di vê warê de wê, gelek filmên ku wê wan bûhûrîna kurdan weke ´qaçaxçî´ didina nîşandin ku wê werina kişandin wê biibn. Gotina ´qaçaxçîtiyê´ wê li ser wê rewşê re wê weke gotineka ku wê pirr zêde wê, di nava jîyane kurdan de wê, were bikarhanîn bê. Gotina „kurdên qaçaxçî“ wê li ser wê re wê, werê pêşxistin. Ev kurdên weke qaçaxçî wê, weke kurdên ku ew hertimî wê mirina xwe wê bidina berçavê xwe wê di ardên mayînkirî û di bin gûlabarandina leşkerîn tirk, îranî, îraqî û sûrîyî de wê derbas bibin bin. Jîyane wan wê, dema ku ew wê carê xilas dibûn û derbas dibûn wê weke xelatekê ji wan re wê maba.

Ne tenê bo xizmtiyê wê ew derbasîya li sînor wê bûba. Wê hertimî wê di demên berê de wê ji rojhilat li bakûrê kurdistanê, û ji bakûrê kurdistanê li rojhilat, û ji rojava bi ber bakûr û başûr ve wê seferên bi komî ên mirovan ên bo bazirganîyê wê bûban. Kesên ku wê, bi vê rngê wê bazirganî bikin di kurdî de ji wan re ´kolber´ dihê gotin. Kesên kolber wê, bi birina mal ji deveran li deveran û bi firotina wan wê debera xwe bikin. Wê mirovan wê tûrê xwe wê tişî mal bikiran wê, minaq wê bakûr biriban rojhilat û wê ji wir jî wê tûrê tişî mal bikiran û wê bihanîyan li bakûr û li wir wê bi firotan. Bi vê rengê wê, ji her deverên kurdistanê wê li deverên din wê seferên kesên ku ew bi karê bazirganiyê ve mijulbûn wê bûba. Di dewama wê de wê, ev rewş wê, weke rewşeka xwe jîyankirinê a gelek malbatên kurd û kurdistanî jî ba.
…. …..

Di vê dema ku wê pêvajoya hêrîşî afrînê wê werina kirin de wê, dîsa wê, bi heman rengê wê, bixwezin ku ew pêvajoyekê bi goçkirinên ku ew ji afrînê bidina kirin bidina pêşxistin. Di vê çerçoveyê de wê, heta ku wê bi dîzî wê gelek kesên ku ew bi aslê xwe kurd in wê wan jî wê bixapênin û wê wan berî dema hêrîşa li afrînê wê bişênina li nava herêmên afrînê û wê ji wan re bêjin ku win ji girseyan re bêjin „winê, nûha bi komî herina tirkiya û piştre wê ew wê bişênê li ewropa.“ Wê bi vê rengê wê bixwezin ku ew mirovan bixapênin. Lê wê di vê demê de wê, ti kesekê nikaribin ji afrînê derxin. Ber vê yekê ya ku wê dema ku wê pêvajoya hêrîşên li afrînê wê bidin destpêkirin wê hêrîşên dana goçberkirinê wê li herêmê bikin. Wê deverên jîyane sivîl, navçeyên bajarî û navendên wan wê werina bombardiman kirin. Wê ji aliyekê din ve jî wê, zevîyên çandî, cihên ku ew avê ji wê digirin wê werina bombardiman kirin. Wê di vê çerçoveyê de wê, çawa wê mirovan wê ji herêmê wê bidina goçberkirin wê hêrîşên wê bidina kirin.
Li vir em di vê ku wê jî wê, werênina li ser ziman ku wê di vê rengê û awayê de wê, rengekê hêrîşî ê ku wê bi awayekê plankirî temenê jîyane sivîlan wê armanc bigirê wê li afrînê wê were pêşxistin. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de em binxatbikin û wê werênina li ser ziman. Hemû hêrîşên li rojava wê, yên ne tenê li afrînê wê yên li deverên din jî wê, hêrîşên plankirî ên dana goçberkirinê bin. Di vê rengê û awayê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.

Di hêrîşên li ser afrînê de wê, ew jî wê, weke aliyekê din ê giring wê were dîtin û ser ziman ku wê, rewşa di destpêka hêrîşên li afrînê de wê T. Ardogan bixwe wê weke kujarê ku wî fermana hêrîşên li afrînê daya wê, bêjê ku „emê, nehêlin ku rewşek din weke ya kobanê li herêmê rû bibê.“ Lê di aslê xwe de wê, afrîn wê, di rewşa xwe de wê, hê di pêvajoya hersê hefteyên pêşî ên berxwedana xwe wê ji kobanê wê ji gelek aliyan ve wê derbas bikê. Di serî de wê, divê ku mirov wê werênê li ser ziman. Rast a ku wê ti kesek wê nebê ti kesek. Wê afrin jî wê ne kobanê. Lê kobanê çiqasî kobanê ya wê afrîn jî wê wilqasî wê afrîn bê. Ya ku di serî de wê werênê li ser ziman wê ev bê. Di hêrîşa li kobanê de wê rastarast wê ti rejim wê ne di nava şer de bin. Çendî wê, bi hemû hêza xwe wê rejimên weke rejima tirk wê dibin nav DAÎŞê de wê li kobanê di şer de bin lê wê, li afrînê wê ew rastarast wê hebê. Di vê çerçoveyê de serkevtina afrînê wê ne tenê serkevtina hemû kurdistanê li hemnerê tirkiya tenê bê. Wê li hemberî îraqê, sûrî û îranê jî bê. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de wê werênê li ser ziman. Piştî afrînê wê bêgûman wê bo wan rejimên ku me navê wan got wê rewş wê ti carî wê bi têkiliyên wan ên bi beşên kurdistanê ê di nava sînorê wan de wê ne weke berê bê. Di serî de wê divê ku mirov wê werênê li ser ziman. Îran wê rastiyê dibînê. Ber vê yekê ew dibêjê û ji tirkiya dixwezê ku ew hêrîşa li dijî afrînê dawî li wê werênê. Wê di dewama wê de wê serokê îranê hasan rûhanî wê bêjê „hêrîşa li afrînê nafîle ya.“ Li afrînê bi berxwedana wê ya li hemberî hêrîşên rejima tirk ên dijwar wê heta 12 sibatê wê sê hefteyên berxwedanê wê li şûn xwe wê bihêlê. Di vê demê de wê were dîtin ku afrîn, ji wê demê û pêde encama wê berxwedanê çi bê bila bibê wê, bandûra wê pirr zêde wê li herêmê wê hebê. Wê di vê çerçoveyê de wê, bandûra brxwedana afrînê wê bandûra berxwedana kobanê wê li herêmê wê derxê li ast û pêvaneka din a hê bilintrir. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.

Hêrîşa li afrînê û berxwedana li hemberî wê, bandûra li îranê û rewşa wê zêdetirî wê hebê. Wê piştî refarandûmê bi çeteyên haşdî sabî re hêrîşên wê yên li başûr û dîmenê ku ew herêmên başûr ên dagirkirina ku wan afirand ew dîmen tûz û buz kir. Ji hevdû felişend. Di serî de wê divê ku mirov wê werênê li ser ziman. Di vê çerçoveyê de wê, li rojava wê û bi wê re wê li beşên din ên kurdistanê wê dîmenekê din wê biafirê.
Di vê çerçoveyê de mirov dikarê wê jî di dewama wê de wê, werênê li ser ziman ku wê rewşa afrînê wê, weke rewşeka ku mirov wê dikarê bi gelek aliyan ve wê hilde li dest bê. Berxwedana afrînê wê zêde dirêj wê bikişênê. Ji vê yekê wê, gûmana me nebê. Lê li vir li ser wê dirêjkişandina wê em, wê gotinê dikarin bêjin ku wê, ji aliyekê ve wê, di dewama berxwedana kurdistanîyan a 40 salên dawî de wê ew berxwedan wê pêşkeve. Di vê rengê û awayê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.

Li herêmê wê rewşa kurdan ku ew di roja me de bi asta pêşketin, şîyar û destkevtiyên wan re hatîyê de wê, rewşeka dîrokî bê. Di aslê xwe de wê, ji her aliyê ve wê, kurd wê, şîyarbûn û rabûna li ser pîyan wê bi wan re wê bibê. Wê weke berxwedana kobanê wê ya afrinê jî wê, bandûra wê li wê şîyarî û li xwe xwedî derketina kurdan wê bandûra wê mazin bê. Di vê demê de wê, di berxwedana kurdan a wê demê de wê sê nûqta û ankû rewş wê pirr zêde wê, bandûrê wê li mejiyê gelê kurd ê giştî wê bikin. Wê, pêşî wê rewşa hêrîşên li ser afrînê û berxwedana wê bê. Piştre wê weke aliyê duyem wê rewşa şengalê, dagirkirin û destavêtina li jinên şengalî û firotina wan ji aliyê çete û hovên DAÎŞê vê bê. Rewşa din a sêyemin jî wê, ev pêvajoya berxwedana afrînê bê. Ev hersê nûqta wê temenekê mazin ê têgînî, têgihiştinî û civakî wê bi xwe re wê biafirênê. Di aslê xwe de wê, di çerçoveya beşên kurdistanê de ku mirov hilde li dest wê, her beşê kurdistanê wê xosletên wê yên cûda wê bi demê re wê, xwe bide dîyarkirin. Weke aliyekê din ê giring ku mirov di dewama van hersê aliyan ve werênê li ser ziman wê berxwedana xweserîyê a bajarên bakûrê kurdistanê a li cizira bota, nisêbîn, silopî, gever, farqîn, sûr, hezex, şirnax û hwd bê. Ev pêvajo wê, bi tememî wê di mejiyê kurdan de wê, rewşa rejima tirk wê derxê li nûateyeka safî û zelal. Berê wê, rayadarên tirk wê li ser sîyesetê re wê reşa kurdan w manipûle bikiran. Wê bigotina ´em kurd bira na.“ ´Em û kurd xwediyê jîyaneka bihevdû re a bi hezar salî na.´ Wê bi vê rengê wê gelek gotinan wê bi sîyesî û ankû derewên sîyesî wê bo xapandinê wê werênina li ser ziman. Lê pêvajoya berxwedana bajarên kurdan ên li bakûrê kurdistanê ew rewşa wan tûnakir. Bi tememî êdî ku ew nikaribin bi wê bijîn ew tûnakir. Di vê çerçoveyê de wê, ji aliyekê ve wê bi tûndî di temenê hêrîşkirna wan li afrînê de jî wê ev wê hebê. Li vir hizir dikirin ku wê wusa wê rastî berxwedanaka mazin wê newin. Wê di cih de wê, di çend rojan de wê bikina dest de. Wê li ser wê re wê, bikin ku ew têgiheka din bi kurdan re bidina çêkirin. Wê bi wê re wê xwekevti bidina nîşandin û wê bi wê rengê têkiliyeka nû wê li ser wê re wê bi kurdan re wê dênin. Lê rewşa afrînê û berxwedana wê ew tûnakir. Di aslê xwe de wê berxwedana afrînê û her çendî ku ew pêvajoya wê ya berxwedana dîrêj dibê wê di mejiyên kurdên bakûrê kurdistanê wê encamên wê mazin bibin. Wê bandûra afrînê wê ji ya li rojavayîyan zêdetirî wê li bakûrîyên kurd ên bakûrê kurdistanê wê zêdetirî wê hebê. Di vê çerçoveyê de wê, bi wê re wê dîtin ku wê, çawa wê, rejima tirk bi armanca tûnakirinê hêrîşî wan dikê. Vêca nûha rayadarên tirk wê çawa wê vê rengê fahmkirinê wê ne zelal biki mejîyan de wê, hin kurdên xwefirotina derwletê ên weke orhan mîroglu ku ew destê wan ketîya xwûna kurdan de wê bidina axiftandin û wê bi wan bidina gotin ku ´ev hêrîşa li afrînê ne li dijî kurdan a.´ Di vê çerçoveyê de wê, çawa wê, vê rewşê wê bikin wê, nûha bikevina nava hewldana wê de. Di vê çerçoveyê de wê, hemû yên xwe yên ku ew dikarê xwe bi wan bigihênê li mejiyên kurdan ên bi vî rengê wê vê gotinê wê bi wan bide gotin. Wê di wan rêyan de wê ew wê gotinê wê bide gotin.

Lê li vir wê, rewşa afrînê wê, ji ya kobanê cûdatir wê rengê şerê kurd û tirk wê bi zelalî wê bide li berçav. Ev wê, weke aliyekê wê yê zelal bê. Di vê çerçoveyê de wê, mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Di vê rewşê de wê bo ku ew wê dîmenê bi tememî ji berçav dûr bikin wê, gotinên xwe wê li ser ´artişa azad a sûrî´ re wê bidina gotin. Wê di vê çerçoveyê de wê, bi gotinên xwe tenê weke alikar dikin didina nîşandin wê bikarbênin. Wê li ser wan re wê, rengekê manipûlekirinê wê bikin ku ew wê bidina li berçav. Di serî de wê, mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.
….. …….

Heta roja me wê, gelek caran wê, di wê pêvajoya meşandina şer de wê, weke ku wê, nêvî kurd bêhtir wê li aliyê wê bê. Wê ew wê întîbayê wê hertimî wê bide dûnyayê hemûyî Wê, di vê demê de wê bi rewşa hêrîşa li afrînê û rojava re wê ev wê were dîtin ku ew bi çi rengê ya. Di vê rengê û away de wê, rengê şerê rejimê ê bi kurdan re wê, bi afrînê û berxwedana afrînê re wê were dîtin. Di vê çeçroveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.

Di vê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, di nava kurd û tirk de wê, afrîn û hêrîşa li wê û berxwedana afînîyan wê bê xateka stûr a dîrokî ku wê ti kesek wê nikaribê wê înkar bikê bê. Di serî de wê, mirov wê kifşbikê û wê werênê li ser ziman. Di vê rengê û awayê de wê afrîn wê, rewşeka teybet bê. Di vê çerçoveyê de wê, mirov dikarê wê jî wê, werênê li ser ziman ku wê, bi wê re wê, ew jî wê, were dîtin ku wê heta roja me wê rejima tirk wê, bi teknîkek mazin û astbilind wê hertimî wê hêrîşî kurdistanîyan bikê. Di herîşa li afrînê de wê, hemû teknîka xwe ya şer wê bikarbênê. Wê ne tenê hêzn bejehî wê pirr zêde wê giranîyê bide bombardimanên hewayî ên bi balafirên şer. Wê, ev wê, weke aliyekê din ê giring bê. Hema bêja wê heta roja me wê pirranîya bajar û bajarok, navçe û gûndên herêmê wê bi balafirên şer ên tirk wê were bombardiman kirin. Di vê çerçoveyê de wê, mirov dikarê wê, weke aliyekê din ê teybet wê, werênê li ser ziman. Her wusa di vê rengê û awayê de wê mirov dikarê werênê li ser ziman.

Pêvajoya berxwedana afrînê ku mirov ji kîjan aliyê ve li wê binerê wê dîrokî bê. Wê weke berxwedanaka ku wê encamên wê, hem ên dîrokî hem kurdan, hem bo herêmê û hem jî wê bo hêzên herêmê wê hebê. Di serî de wê mirov dikarê wê, werênê li ser ziman. Wê li herêmê wê bi xalkên herêmê re jî wê bê temenê şîyarîyeka li xwe. Di vê rengê û awayê de wê di serî de mirov dikarê wê, werênê li ser ziman.

Afrîn wê, dîroka wê ya di nava dîroka civake kurd û ya kurdistanê de jî wê, di wê de wê xwediyê cihekê teybet bê. Di serî de mirov wê binxatbikê û wê werênê li ser ziman. Di vê çerçoveyê de wê, dema ku wê hêrîş li afirênê wê werina kirin kurd wê di mejiyê xwe de dizanîn ku ew hêrîşa li afrînê dihê çi wateyê. Ev di mejiyê gelê kurd de zelal û safî ya. Çendî ku wê rayadarên tirk wê li ser wê re wê, gotinên manipûlekirinê wê bikarbênin jî wê, di serî de wê nikaribin wê rastiyê ji berçav w dûrbikin. Gotinên ku ew dihênina li ser ziman wê tenê kêrî tiştekî wê were. Ew jî wê ew bê ku ew, çawa dikin kurdan bixapênin bê. Kurd ew, wê jî dibînin êdî. Di serî de wê mirov wê jî binxatbikê. Her gotina ku rayadarên tirk wê dibêjin wê, vajî wê ya ku ew dixwezin bi wê di mejiyê kurd de biafirênin wê bafirê. Di serî de wê mirov dikarê wê werênê li ser ziman.

Li vir di aslê xwe de wê afrîn wê weke nûqteyeka zelal a di mejîyê kurdan de bê. Afrîn wê rengê hêrîşên rejima tirk ên li bajarên bakûrê kurdistanê ku artişa tirk kir wê, weke rengê wê jî bê. Wê weke rengê berxwedana wê jî bê. Di vê rengê û awayê de wê mriov dikarê wê werênê li ser ziman. Di aslê xwe de wê afrîn wê ji vê aliyê ve wê, ji ya ku em fahm dikin wê zêdetirî wê wateyeka wê hebê. Mirov dikarê wê di serî de wê, werênê li ser ziman. Berxwedana afrînê wê, rengê wê weke berxwedana kurdên bakûr bê. Wê di vê çerçoveyê de wê rengê berxwedana bakûrê kurdistanê bê. Em wê di serî de wê, dikarin wê werênina li aser ziman.

Berxwedana afrînê wê, ji van aliyan û gelek aliyên din ve jî wê, giringîya wê hebê. Di serî de wê kurd wê, weke ku wê li kobanê wê, têja serkevtinê wê tahmbikin wê bi ya afrînê re wê, bi têja berxwedanê re wê ya serkevtinê wê zêdetirî bi giştî wê têj bikin. Wê di vê çerçoveyê de wê, berxwedana afrînê wê, weke ya kobanê wê bi gelek wateyên derûnî jî wê bo kurd wê bi wate bê. Di serî de wê, kurd wê, fahmbikê ku ew berxwe bide wê karibê serkeve. Wê ew bi wê ew bawerîya wî wê were li wî. Wê bi wê re wê, her ku ew serdikeve û wê dibînê wê, êdî wê di wê de wê germ bibê û wê dev ji wê neberdê. Ev wê weke aliyekê din ê gîyane berxwedanî a afrînê bê ku ew xwe dide dîyarkirin bê.
Gîyane berxwedanî a ku wê xwe bi kobanê re w rengê xwe da li der wê bi berxwedana afrînê re wê derkeve li ser asta xwe ya herî bilind. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê werênê li ser ziman.Afrîn, berxwedana wê piştî sê hefteyan ev encamên wê yên ku wê afirand wê, ji vê demê û pê de serkevtin û ankû sernekevtin wê bo wê ne giring bê. Wê di her halûkarê de wê, di rewşeka gîyanî a serkevtî de wê xwe bide dîyarkirin û domandin. Di vê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê werênê li ser ziman.

Berxwedana afrînê wê, di vê çerçoveyê de wê encamên wê yên derûnî wê bo mejiyê kurd wê nekêmî ya encamên berxwedana kobanê bin. Di vê çerçoveyê de wê, wê şahbûnê wê bi gîyanî di dilê her kurdî de dide çêkirin. Ber vê yekê ya ku wê, artişa tirk wê bi balafirên şer heta ji wê tê bombardimanan dikê ku ew hemû rewşên serkevtî û berxwedanî di bin wê dîmenê rûxandinê de bide windakirin. Aliyekê bi zêdeyî topbaran û bombardimana wê ya bi şitt re wê ev alî bê. Wê ev jî wê, weke aliyekê giring ê wê bê. …Nivîs ji pirtûka nivîskarê abdusamet Yigit a bi navê berxwedana dîrokî a afrînê hatîya girtin.

Abdusamet Yigit, 13. 02.2018

http://rojevakurdistan.org/kurdi/27232-berxwedana-diroki-a-afrine

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s